سبد محصولات شرکت آدوراطب شامل گروه‌هایی به شرح زیر است: